Δημοπράτηση διευθέτησης χειμαρρώδους ρεύματος Καλογήρων

Άλλο ένα μεγάλο έργο βγήκε προς δημοπράτηση με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από τον Δήμο Πύλης & έχει να κάνει με την «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος Καλογήρων», συνολικού προϋπολογισμού 500.000€.

 

Από το εν λόγω έργο ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων καθώς και το πλήθος επισκεπτών της περιοχής που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω της τουριστικής περιόδου και του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην κατά χώρο και χρόνο ρύθμιση της κινήσεως των υδάτων του κλάδου Καλογήρων (από το όνομα της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης). Το έργο θα εκτελεστεί από τη θέση : «Μεσοχώρι – αξονικό σημείο οριζοντιογραφίας – Δ3» μέχρι την θέση «Κοτρώνι – αξονικό σημείο οριζοντιογραφίας – Δ11» μήκους 110,50m οπότε πρόκειται για έργο μερικής κάλυψης αναγκών).

 

Επίσης το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής διότι ο χαρακτήρας του εκτός από

προστατευτικός είναι και αναπτυξιακός.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000,00€. Το κύριο πρόβλημα στον κλάδο Καλογήρων εντοπίζεται εντός του οικιστικού χώρου και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα προβλήματα στην κεντρική κοίτη του κλάδου πολύ πάνω από τον οικισμό, για τα

οποία μπορεί στο μέλλον να συνταχθεί ειδική μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης, αξιολογώντας όμως την κατάσταση σήμερα θεωρείται ότι πρώτη προτεραιότητα αποκτά η παρέμβαση μέσα στον οικιστικό χώρο Καλογήρων.

 

Όσον αφορά την γεωγραφική έκταση, η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής (που ταυτίζεται με την επιφάνεια του Δημοτικού Δάσους Καλογήρων) ανέρχεται σε 6.400 στρέμματα. Τα προβλήματα, οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπισθούν καθώς και οι ανάγκες που αναμένεται να επιλυθούν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι η προστασία οικιών, χωραφιών, διαφόρων άλλων ιδιοκτησιών και κοινοχρήστων χώρων, κυρίως κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού οδικού δικτύου.

 

Την μελέτη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Πύλης, η οποία διενεργεί τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και θα επιβλέψει και την κατασκευή του.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων», με προϋπολογισμό 403.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Τεχνικά έργα : 369.752,79€, Φυτοκομικές εργασίες : 20.688,82€

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την ΠΕΜΠΤΗ 27 – 6 – 2019 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του

υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί

μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.064,52€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Χρηματοδότηση : Δήμος Πύλης (Κ.Α. 64-7322.002) – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Υπουργείο Εσωτερικών

7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Δήμος Πύλης – Τ.Κ. Καλογήρων

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

This entry was posted in Κοινοτικά Νέα and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε